Một số từ viết tắt thường gặp trong ngữ pháp Tiếng Anh

Một số từ viết tắt thường gặp trong ngữ pháp Tiếng Anh

Một số từ viết tắt thường gặp trong ngữ pháp Tiếng Anh

- Bài viết sẽ cung cấp cho các bạn một số cách viết tắt thường gặp trong tiếng Anh. Chúng ta có thể vận dụng để tiết kiệm thời gian cũng như dễ hiểu,dễ nhớ hơn.

1. Subject (chủ ngữ) : S
2. Object (tân ngữ) : O
3. Verb (động từ): V
4. Noun (danh từ): N
5. Pronoun (Đại từ): P
6. Adjective (tính từ): Adj
7. Adverbs (trạng từ): Adv
8. Verb past participle ( động từ quá khứ phân từ): Vp2
9. Verb past (động từ quá khứ): Vp1
10. Tobe (động từ tobe):
    - Thì hiện tại đơn: Is, are, am
    - Thì quá khứ đơn: Was, were
11. Auxiliary (trợ động từ):
    - Thì hiện tại đơn: Do/ Does
    - Thì quá khứ đơn: Did
    - Thì hiện tại hoàn thành: Have/has
    - Thì quá khứ hoàn thành: Had
    - Thì tương lai: Will/ would, Can/could, Might/ May, Shall/ Should....

Thủ tục của visa diện thăm thân nhân

X

Hỗ trợ trực tuyến